Blog one column

Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5 Mkhondo FM 98.6 Team

Umcimbi wokwethulwa kwemiklamo eyahlukahlukene okuhloswe ngayo ukuthuthukisa izindawo zasemakhaya eMkhondo, ubeyumpumelelo. Umaspala umkhondo ngokubambisana nehhovisi lika mama uNomvula Monkonyane uNgqongoshe wezamanzi nokuthuthwa kwendle, namuhla wethule imiklamo ezndaweni zasemakhaya eNswephe kanye nase Rasplaas. Imiphakathi lena ibizohlonyuliswa ngomkla mo wamanzi ahlanzekile kanye nezindawo zangasese. Okunye bekwenziwa namuhla ukuthulwa kosonkontilaki ngohlu lwemisebenzi abazoyenza. Umeya womkhandlo uMkhondo umnumzane uVusi […]

USodolobha womkhandlu uMkhondo ngaphansi kweqembu likakhongolose nokubambisa nosomabizini bendawo, izolo bavakashele izindawo zasemakhayo erasplaas ngenxa yezimo abaphila ngaphansi kwazo. Ngokusho kukasodolobha umnumzane uVusi Motha uthi lemizi emithathu abazibophezele ukuyakhela izindlu, iyaludinga ngempela usizo, isimo simanzonzo. Kokunye abafike bakwenza banikele ngomfaniswano weskole kanye nemali yokudla laba osomabhizinisi bendawo. Ezindabeni zomsakazo ngingu Sphumelele Shabangu


  • Pages

  • 1

Mkhondo FM 98.6

The Real Voice Of The People

Current track
TITLE
ARTIST